Algemene voorwaarden HaCeCo-E


Art 1: Behoudens schriftelijk overeengekomen andersluidende bepalingen, wordt elke overeenkomst exclusief geregeld door de hiernavolgende voorwaarden en bepalingen:


Art 2: Deze voorwaarden en bepalingen worden door de klant aanvaard door het louter inschrijven of overmaken van de bestelling of de opdracht. De firma HaCeCo-E is in geen enkel opzicht gebonden door voorwaarden van de klant.
Algemene voorwaarden van de klant zijn enkel van toepassing indien er uitdrukkelijk, schriftelijk en ontegensprekelijk is overeengekomen dat deze, met uitsluiting van één of meer van de bepalingen van deze algem. voorwaarden, op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
Elke prijsopgave is ten hoogste 30 dagen geldig. Zolang ze niet aanvaard is door de klant, is de firma er niet door gebonden.


Art 3: Geheimhouding en zorgvuldigheid:
HaCeCo-E is verplicht informatie betreffende de klant geheim te houden tegenover derden. Uitzonderingen i.v.m. deze geheimhouding:

 • alle informatie die openbaar is en niet beperkt is in een aparte overeenkomst;
 • alle informatie die gevraagd of vereist wordt door autoriteiten die hiervoor bevoegd zijn;
 • alle informatie die de Technische Commissie Certificatie van VCA-BeSaCC of vzw Contractor Safety Management opvraagt voor de controle van de Diploma’s.


  Art4: Het auteursrecht op alle documenten van HaCeCo-E berust bij HaCeCo-E. Het is niet toegestaan om deze zonder voorafgaande toestemming van HaCeCo-E openbaar te maken of te vermenigvuldigen tenzij dit in de tekst van de overeenkomst zelf uitdrukkelijk en ontegensprekelijk anders is bepaald.


  Art 5: Betaling en facturatie:
  Facturen worden elektronisch (per email) verstuurd tenzij schriftelijk anders werd aangeduid bij de inschrijving.
  Het bedrag van de factuur is betaalbaar op onze rekening binnen de 15 dagen na ontvangst, tenzij er een andere geschreven overeenkomst terzake tussen partijen werd getroffen. Klachten m.b.t. facturen dienen aangetekend te geschieden binnen de acht dagen na datum van deze factuur.
  Indien het bedrag van deze factuur niet volledig werd vereffend binnen de dertig dagen na de factuurdatum, zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, door het enkel feit van de niet-betaling, een interest van 11% op jaarbasis worden aangerekend op het nog verschuldigde saldo en wordt geen enkele afgesproken termijn nog gegarandeerd zonder dat de klant kan aanspraak maken op enige vorm van vergoeding. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, indien deze factuur dertig dagen na de factuurdatum niet werd voldaan, het factuurbedrag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, ten titel van forfaitaire en onherroepelijk schadebeding, zal verhoogd worden met 20% dit bij toepassingen van artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek. Partijen gaan er uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze, bij afwijking van artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek, niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkomingen slechts gedeeltelijk zouden zijn.
  Certificaten worden enkel uitgereikt en aangemeld nadat de klant aan alle financiële verplichtingen voldaan heeft. Eisen of klachten i.v.m. examenresultaten kunnen geen reden zijn voor het niet betalen van facturen.

  U bent akkoord om de factuur via PDF te ontvangen en verbindt zich ertoe de betreffende factuur te betalen. Indien u de factuur niet in PDF wenst te ontvangen, dient u dit te mailen naar boekhouding@haceco.be of te bellen op het nummer 016/61.93.61.


  Art 6: Voorwaarden voor deelname: Bij inbreuk hierop blijft het examengeld verschuldigd
  De kandidaat dient geldig te zijn ingeschreven voor een type examen (B-VCA schriftelijk, B-VCA voorlees, VOL-VCA of VIL-VCU in een bepaalde taal) hiertoe moet de bevestigingsmail van HaCeCo-E te kunnen worden voorgelegd.
  Examen in een andere taal is enkel mogelijk voor de talen die VCA-BeSaCC ondersteunt, de prijs hiervan is afhankelijk van de taal.
  De betaling van een pro forma factuur dient uiterlijk op de dag van examinering zichtbaar te zijn op de rekening van HaCeCo-E. Is dit niet het geval, behoudt HaCeCo-E zich het recht voor de kandidaat de deelname aan het examen te weigeren.
  De kandidaat moet zich op de juiste dag èn uur van examen aanbieden met een geldig identiteitsbewijs met foto en dient zich te gedragen conform het examenreglement. Examenkost blijft verschuldigd bij afwezigheid in een examen.
  Legitimatie: Mocht een kandidaat zich niet kunnen legitimeren vóór aanvang van het examen, dan kan hij niet deelnemen aan het examen, erkend worden: rijbewijs, identiteitskaart, paspoort of arbeidskaart.


  Art 7:
  Voor personen met leesproblemen kan een voorleesexamen afgenomen worden. De vragen en antwoorden worden voorgelezen door e examinator, waarop de kandidaat het gegeven antwoord aanduidt. Een voorleesexamen moet bij inschrijving vooraf aangevraagd worden. De meerprijs hieraan verbonden komt ten laste van de klant.


  Art 8: Maatregelen bij poging tot bedrog dan wel onregelmatigheden:
  Een kandidaat die op onrechtmatige wijze deelneemt aan een examen of frauduleuze handelingen verricht (b.v. het niet afgeven van de examenvragen na het examen) kan worden uitgesloten van verdere deelname aan het examen.
  De examinator kan zonder bijkomende verantwoording en zonder verlies van vergoeding een kandidaat uitsluiten van het examen indien zijn aanwezigheid het verdere goede verloop van het examen in het gedrang brengt of de omstandigheden ongunstig beïnvloedt of in geval van niet respect van het examenreglement.
  Het examengeld van dit examen kan niet worden terugbetaald. De kandidaat wordt als niet geslaagd beschouwd. De kandidaat behoudt wel de mogelijkheid om zich opnieuw aan te melden voor een nieuw examen. Voor dit nieuwe examen moet opnieuw examengeld betaald worden.


  Art 9: Bijkomende voorwaarden
  Het examen mag enkel plaatsvinden in het aan de kandidaat/werkgever/aanvrager bevestigde lokaal en moet stipt aanvangen op het aangemelde uur. Behoudens schriftelijke toestemming van HaCeCo-E kan dit niet meer worden gewijzigd.
  HaCeCo-E dient voor groepen ten minste 2 dagen vóór het examen in het bezit te zijn van de gegevens van de kandidaten in de ingevulde Excel tabel zoals wordt toegezonden. Dit is een bindende voorwaarde voor beide partijen. Zonder deze gegevens kan geen examen worden afgenomen.
  Uitzonderingen hierop kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen met de zaakvoerder van HaCeCo-E.
  Indien het lokaal door de klant ter beschikking wordt gesteld, moet dit vóór aanvang van het examen worden goedgekeurd door (een afgevaardigde van) HaCeCo-E. De kost van deze controle is ten laste van de klant (volgens offerte). HaCeCo-E behoudt zich het recht voor om niet-gekwalificeerde lokalen te weigeren.
  Buiten de kandidaten, examinatoren en toezichthouders mogen geen andere personen in het lokaal aanwezig zijn onder voorbehoud van uitdrukkelijke schriftelijke toelating door de examinator. De toegelaten persoon moet zich volledig afzijdig houden en op geen enkele manier tussenkomen in het examen.


  Art 10: De kandidaat of klant kan enkel aanspraak maken op een examenresultaat na volledige betaling van de factuur. Indien de kandidaat is geslaagd wordt het certificaat uitgereikt. Certificaten worden opgemaakt samen met de registratie van de volledige betaling van de factuur. Indien een kandidaat is afgewezen of niet is geslaagd kan hij zich opnieuw aanmelden voor een examen. Voor dit nieuwe examen is wederom examengeld verschuldigd. Voor een kandidaat die wegens bijzondere omstandigheden verhinderd is deel te nemen aan examen, kan het betaalde inschrijvingsgeld geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden mits voorafgaande schriftelijke aanvraag met voorlegging van sluitende bewijsstukken , deze omstandigheden worden beperkt tot het bewijs van ziekte van de kandidaat (medisch getuigschrift) of overlijden van een familielid waarvoor hij recht heeft op wettelijk verlof.


  Art 11: Annulatie
  HaCeCo-E behoudt zich het recht toe om in uitzonderlijke gevallen, examens te annuleren zonder enige vergoeding tot 4 werkdagen vóór de examendatum, de klant wordt hiervan telefonisch en per mail op de hoogte gesteld.
  Examens voor groepen starten op het geplande uur, bij afwijking kan HaCeCo-E een examen annuleren. Wachttijden van examinatoren worden gefactureerd als gepresteerde uren aan 100 € per uur.
  Bij annulatie door de inschrijver van een examen op minder dan 48 uur voor het examen is de volledige opleidingskost verschuldigd.
  Bij anulatie door de inschrijver meer dan 48 uur voor de start van een examen maar korter dan een week vóór de start van het examen is 50% verschuldigd voor administratie per ingeschreven persoon. Indien de annulatie gebeurt meer dan een week voor de start van het examen is geen vergoeding verschuldigd.


  Art 12: Aansprakelijkheid en overmacht:
  Tekortkomingen van HaCeCo-E in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld (onverwachte file, staking, verkeersongeluk, plotse ziekte,…) en geven de klant geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
  HaCeCo-E is geenszins verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of schade aan de klant of kandidaat ter gelegenheid van of naar aanleiding van de uitoefening van de overeenkomst. De eventuele aansprakelijkheid van HaCeCo-E is hoe dan ook beperkt tot 15 % van de contractwaarde.


  Art 13: Klachten m.b.t. verloop van het examen of bezwaar tegen klachtenafhandeling of uitslag dienen te gebeuren overeenkomstig de Klachten-en Beroepprocedure die terug te vinden is op de website van HaCeCo-E (www.HaCeCo-E.be)


  Art 14: Het examenreglement van HaCeCo-E maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden. Het examenreglement ligt ter inzage op de examenzitting en wordt op aanvraag toegezonden.


  Art 15: Elke betwisting in verband met de uitvoering van deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Leuven. Het Belgisch recht is van toepassing op deze factuur en onderliggende relatie.