Algemene voorwaarden HaCeCo-E


Art 1: Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, wordt elke overeenkomst exclusief geregeld door de hiernavolgende voorwaarden en bepalingen:


Art 2: Deze voorwaarden en bepalingen worden door de klant aanvaard door het louter inschrijven of overmaken van de bestelling of de opdracht. De firma HaCeCo-E is in geen enkel opzicht gebonden door voorwaarden van de klant, tenzij er uitdrukkelijk, schriftelijk en ontegensprekelijk anders is overeengekomen. Elke prijsopgave is ten hoogste 30 dagen geldig. Zolang ze niet aanvaard is door de klant, is HaCeCo-E er niet door gebonden.


Art 3: Geheimhouding en zorgvuldigheid:
HaCeCo-E is verplicht informatie betreffende de klant geheim te houden tegenover derden. Uitzonderingen i.v.m. deze geheimhouding:
° alle informatie die openbaar is en niet beperkt is in een aparte overeenkomst;
° alle informatie die gevraagd of vereist wordt door autoriteiten die hiervoor bevoegd zijn;
° alle informatie die de Technische Commissie Certificatie van VCA-BeSaCC of vzw Contractor Safety Management opvraagt voor de controle van de Diploma’s.
Deze opname gebeurt automatisch tenzij de kandidaat vooraf niet instemt opgenomen te worden in het Centraal Diplomaregister en dit meldt door een mail te sturen naar diensten@haceco.be. Kandidaten die geschrapt willen worden uit het Centraal Diplomaregister kunnen dit per mail vragen.


Art 4: Het auteursrecht op alle documenten op welke drager ook van HaCeCo-E berust bij HaCeCo-E. Het is niet toegestaan om deze zonder voorafgaande toestemming van HaCeCo-E openbaar te maken of te vermenigvuldigen tenzij dit in de tekst van de overeenkomst zelf uitdrukkelijk en ontegensprekelijk anders is bepaald.


Art 5: Betaling en facturatie:
° Facturen worden elektronisch (in PDF en per email) verstuurd tenzij schriftelijk anders werd aangeduid bij de inschrijving of in een voorafgaandelijke en beantwoorde email naar boekhouding@haceco.be.
° Het bedrag van de factuur is contant betaalbaar. Klachten m.b.t. facturen dienen aangetekend te geschieden binnen de acht dagen na datum van deze factuur.
° Indien het bedrag van deze factuur niet volledig werd vereffend binnen de dertig dagen na de factuurdatum, zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, door het enkel feit van de niet-betaling binnen voormelde termijn, een interest van 12% op jaarbasis worden aangerekend op het nog verschuldigde saldo en wordt geen enkele afgesproken termijn nog gegarandeerd zonder dat de klant kan aanspraak maken op enige vorm van vergoeding. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, indien deze factuur dertig dagen na de factuurdatum niet werd voldaan, het factuurbedrag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, ten titel van forfaitaire en onherroepelijk schadebeding, zal verhoogd worden met 10% dit bij toepassingen van artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek met een minimum van 150 EUR per factuur. Partijen gaan er uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze, bij afwijking van artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek, niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkomingen slechts gedeeltelijk zouden zijn.
° Eisen of klachten i.v.m. examenresultaten kunnen geen reden zijn voor het niet betalen van facturen.


Art 6:
Voorwaarden voor deelname: Bij inbreuk hierop blijft de factuur verschuldigd
° De kandidaat dient geldig te zijn ingeschreven voor het juiste type examen in de juiste taal zoals vermeld in de bevestigingsmail van HaCeCo-E die dient te worden voorgelegd.
° Een voorleesexamen, indien dit aangeboden wordt, dient eveneens bij de inschrijving te worden vastgelegd.
° De betaling van de factuur dient uiterlijk op vijf dagen voor de examinering zichtbaar te zijn op de rekening van HaCeCo-E. Is dit niet het geval, behoudt HaCeCo-E zich het recht voor de kandidaat de deelname aan het examen te weigeren, terwijl de factuur verschuldigd blijft.
° De kandidaat moet zich op de juiste dag én uur van examen aanbieden met een geldig identiteitsbewijs met foto en dient zich te gedragen conform het examenreglement. Examenkost blijft verschuldigd bij afwezigheid in een examen.
° Legitimatie: indien een kandidaat zich niet kan legitimeren vóór aanvang van het examen, kan hij niet deelnemen aan het examen; erkende legitimaties zijn : rijbewijs, identiteitskaart, paspoort of arbeidskaart.


Art 7:
Maatregelen bij poging tot bedrog dan wel onregelmatigheden:
Een kandidaat die op onrechtmatige wijze deelneemt aan een examen of frauduleuze handelingen verricht (b.v. het niet afgeven van de examenvragen na het examen; het voortijdig afsluiten van de examensoftware; het beschadigen van de PC, ...) kan worden uitgesloten van verdere deelname aan het examen. De examinator kan zonder bijkomende verantwoording en zonder verlies van vergoeding een kandidaat uitsluiten van het examen indien zijn aanwezigheid het verdere goede verloop van het examen in het gedrang brengt of de omstandigheden ongunstig beïnvloedt of in geval van niet respect van het examenreglement of examenmateriaal (bijv. computers, notebooks, tablets, ...). Het examengeld van dit examen kan niet worden terugbetaald. De kandidaat wordt dan als niet geslaagd beschouwd. De kandidaat behoudt wel de mogelijkheid om zich opnieuw aan te melden voor een nieuw examen. Voor dit nieuwe examen moet opnieuw examengeld betaald worden.


Art 8: Bijkomende voorwaarden
Het examen mag enkel plaatsvinden in het aan de kandidaat/werkgever/aanvrager bevestigde lokaal en moet stipt aanvangen op het aangemelde uur. Behoudens schriftelijke toestemming van HaCeCo-E kan dit niet meer worden gewijzigd. HaCeCo-E dient voor groepen ten minste 4 werkdagen vóór het examen in het bezit te zijn van de gegevens van de kandidaten in de ingevulde Excel tabel zoals wordt toegezonden. Dit is een bindende voorwaarde voor beide partijen. Zonder deze gegevens kan geen examen worden afgenomen. Uitzonderingen hierop kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen met de zaakvoerder van HaCeCo-E.
Indien het lokaal door de klant ter beschikking wordt gesteld, moet dit vóór aanvang van het examen worden goedgekeurd door (een afgevaardigde van) HaCeCo-E. De kost van deze controle is ten laste van de klant (volgens offerte). De klant is en blijft verantwoordelijk voor de geschiktheid van het lokaal (zoals elektriciteitsinstallaties en -voorziening, internetverbinding, ...). Indien een examen wegens technische problemen of problemen in het lokaal niet (volledig) kan plaatsvinden is HaCeCo-E hiervoor niet aansprakelijk. HaCeCo-E behoudt zich het recht voor om niet-gekwalificeerde lokalen te weigeren. Buiten de kandidaten, examinatoren en toezichthouders mogen geen andere personen in het lokaal aanwezig zijn onder voorbehoud van uitdrukkelijke schriftelijke toelating door de examinator. De toegelaten persoon moet zich volledig afzijdig houden en op geen enkele manier tussenkomen in het examen.


Art 9:
De kandidaat of klant kan enkel aanspraak maken op een examenresultaat en/of certificaat na volledige betaling van de factuur. Indien een kandidaat is afgewezen of niet is geslaagd kan hij zich opnieuw aanmelden voor een examen. Voor dit nieuwe examen is wederom examengeld verschuldigd. Indien de kandidaat geslaagd is, wordt er één diploma afgedrukt. Bij verlies van het diploma kan er achteraf een duplicaat aangevraagd worden mits het betalen van een administratieve kost.


Art 10: Annulatie en Aansprakelijkheid
HaCeCo-E behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen, examens te annuleren zonder enige vergoeding tot 4 werkdagen vóór de examendatum, de klant wordt hiervan telefonisch en per mail op de hoogte gebracht. Examens voor groepen starten op het geplande uur, bij afwijking kan HaCeCo-E een examen annuleren. Wachttijden van examinatoren worden gefactureerd als gepresteerde uren aan 100 € per uur.
Tekortkomingen van HaCeCo-E in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, in de zin van opzet en zware fout. HaCeCo-E is dus niet aansprakelijk ingeval van een gewone of lichte fout en ingeval overmacht (onverwachte file, staking, verkeersongeluk, plotse ziekte,…); in deze gevallen heeft de klant geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding. HaCeCo-E is geenszins verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of schade aan de klant of kandidaat ter gelegenheid van of naar aanleiding van de uitoefening van de overeenkomst. De eventuele aansprakelijkheid van HaCeCo-E is hoe dan ook beperkt tot 50 % van de contractwaarde van de (deel)opdracht tijdens dewelke het schadegeval zich heeft voorgedaan.


Art 11: Verplaatsing examen door de klant
Voor een kandidaat die wegens bijzondere omstandigheden verhinderd is deel te nemen aan het examen, kan het examen worden verplaatst mits voorafgaande schriftelijke aanvraag met voorlegging van sluitende bewijsstukken, deze omstandigheden worden beperkt tot het bewijs van ziekte van de kandidaat (medisch getuigschrift) of overlijden van een familielid waarvoor hij recht heeft op wettelijk verlof.
De inschrijver die een examen wenst te verplaatsen op minder dan 48 uur voor het examen is de volledige examenkost verschuldigd verhoogd met 50 %. Bij verplaatsing door de inschrijver meer dan 48 uur voor de start van het examen maar korter dan een week vóór de start van het examen is 20% verschuldigd voor administratie per ingeschreven persoon. Indien de verplaatsing gebeurt meer dan een week voor de start van het examen is geen vergoeding verschuldigd.


Art 12: Aansprakelijkheid klant
De klant is aansprakelijk voor de schade (of ontvreemding van materiaal) die wordt veroorzaakt door de kandidaten die hij heeft ingeschreven of die via de klant deelnemen aan het examen. Indien HaCeCo-E een schadegeval vaststelt, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 250 EUR tenzij HaCeCo-E een grotere schade bewijst.


Art 13:
Klachten m.b.t. verloop van het examen of bezwaar tegen klachtenafhandeling of uitslag dienen te gebeuren overeenkomstig de Klachten-en Beroepsprocedure die terug te vinden is op de website van HaCeCo-E (www.HaCeCo-E.be)


Art 14:
Het examenreglement van HaCeCo-E maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden. Het examenreglement ligt ter inzage op de examenzitting en wordt op aanvraag toegezonden.


Art 15: Elke betwisting in verband met de uitvoering van deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Leuven. Het Belgisch recht is van toepassing op deze factuur en onderliggende relatie.