Algemene voorwaarden HaCeCo-T


Art 1: Behoudens schriftelijk overeengekomen andersluidende bepalingen, wordt elke overeenkomst exclusief geregeld door de hiernavolgende voorwaarden en bepalingen.


Art 2: Deze voorwaarden en bepalingen worden door de klant aanvaard door het louter inschrijven of overmaken van de bestelling of de opdracht. HaCeCo is in geen enkel opzicht gebonden door voorwaarden van de klant. De algemene voorwaarden van de klant zijn enkel van toepassing indien er uitdrukkelijk, schriftelijk en ontegensprekelijk is overeengekomen dat deze, met uitsluiting van één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. Elke prijsopgave is ten hoogste 30 dagen geldig. Zolang ze niet aanvaard is door de klant, is de firma er niet door gebonden.


Art 3: Geheimhouding en zorgvuldigheid: HaCeCo-T is verplicht informatie betreffende de klant geheim te houden tegenover derden. Uitzonderingen i.v.m. deze geheimhouding:

 • alle informatie die openbaar is en niet beperkt is in een aparte overeenkomst;
 • alle informatie die gevraagd wordt in verband met opleidingssubsidies of gevraagd door autoriteiten die hiervoor bevoegd zijn;
 • alle informatie gevraagd door de certificatie-organisatie van HaCeCo in het kader van audits van het kwaliteitssysteem.

Art 4: Het auteursrecht op alle documenten op welke drager ook van HaCeCo-T inzonderheid handboeken en hand-outs, ook deze die (eventueel specifiek) voor de klant gemaakt zijn, berust bij HaCeCo-T. Het is niet toegestaan om deze documenten zonder voorafgaande toestemming van HaCeCo-T geheel of gedeeltelijke openbaar te maken of te vermenigvuldigen tenzij dit in de overeenkomst zelf schriftelijk, uitdrukkelijk en tegensprekelijk anders is bepaald.


Art 5: Betaling en facturatie:

 • Facturen worden elektronisch (per email) verstuurd tenzij schriftelijk anders werd aangeduid bij de inschrijving.
 • Tenzij anders vermeld op de factuur of er een andere geschreven overeenkomst terzake tussen partijen werd getroffen, is het bedrag van de factuur betaalbaar op onze rekening binnen de 15 dagen na de factuurdatum. Klachten m.b.t. facturen dienen aangetekend te geschieden binnen de acht dagen na datum van deze factuur.
 • Indien het bedrag van deze factuur niet volledig werd vereffend binnen de dertig dagen na de factuurdatum, zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, door het enkel feit van de niet-betaling, een interest van 12% op jaarbasis worden aangerekend op het nog verschuldigde saldo en wordt geen enkele afgesproken termijn nog gegarandeerd zonder dat de klant kan aanspraak maken op enige vorm van vergoeding. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, indien deze factuur dertig dagen na de factuurdatum niet werd voldaan, het factuurbedrag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, ten titel van forfaitaire en onherroepelijk schadebeding, zal verhoogd worden met 10% dit bij toepassingen van artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek met een minimum van 150 EUR per factuur. Partijen gaan er uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze, bij afwijking van artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek, niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkomingen slechts gedeeltelijk zouden zijn.
 • Publicatie van diploma’s behoort niet tot de bevoegdheid van HaCeCo-T, diploma’s worden enkel verzonden nadat de klant aan zijn financiële verplichtingen voldaan heeft. Eisen of klachten i.v.m. examenresultaten kunnen geen reden zijn voor het niet betalen van facturen.
 • U bent akkoord om de factuur via PDF te ontvangen en verbindt zich ertoe de betreffende factuur te betalen. Indien u de factuur niet in PDF wenst te ontvangen, dient u dit te mailen naar boekhouding@haceco.be of te bellen op het nummer 016/61.93.61.

Art 6: Voorwaarden van deelname:

 • Een kandidaat mag op straffe van uitsluiting enkel deelnemen aan een opleiding indien hij correct is ingeschreven bij HaCeCo-T.
 • De betaling van een factuur waarin uitdrukkelijk gevraagd wordt vooraf te betalen dient uiterlijk op de dag van de opleiding zichtbaar te zijn op de rekening van HaCeCo-T. Is dit niet het geval, behoudt HaCeCo-T zich het recht voor de kandidaat de deelname aan de opleiding te weigeren.
 • De kandidaat moet bij aanvang van de opleiding een rechtsgeldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen.
 • Alle kandidaten die deelnemen aan een opleiding zijn gehouden de opleidingstaal te verstaan en de instructies van de opleider nauwkeurig na te leven.
 • De opleider kan zonder bijkomende verantwoording of verlies op vergoeding een kandidaat uitsluiten uit de opleiding indien zijn aanwezigheid het verdere verloop van de opleiding in het gedrang brengt voor de opleider en/of collega’s of de omstandigheden ongunstig beïnvloedt.
 • De tijdige en voortdurende aanwezigheid bij de opleiding en het aandachtig volgen van de opleiding en meewerken is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de op te leiden persoon.
 • Geen enkele van deze vorige punten kan worden ingeroepen voor het niet betalen van opleidingskost.

Art 7: Opleidingsmodaliteiten:

 • Opleidingslokalen die de klant ter beschikking stelt dienen geschikt te zijn (30m² + 1.4m²/pers) en verwarmd,-verlicht en geventileerd en dienen te beantwoorden aan de milieuwetten. Kandidaten moeten allemaal voldoende uit elkaar zitten, in klasvorm en aan volledig vrijgemaakte tafels. Het is niet toegestaan dit lokaal op het laatste ogenblik te wijzigen.
 • Indien kandidaten laattijdig aankomen in de opleiding blijft het einduur bewaard, de gemiste opleidingsmodules zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de laatkomers.

Art 8: Aansprakelijkheid en overmacht:

 • Tekortkomingen van HaCeCo-T in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend, tenzij deze te wijten zijn aan haar schuld, in de zin van opzet en zware fout, (dus geen aansprakelijkheid ingeval van : een gewone of lichte fout, onverwachte file, staking, verkeersongeluk, plotse ziekte, andere overmacht gevallen, …) en geven de klant geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
 • HaCeCo-T is geenszins verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of schade aan de klant of kandidaat ter gelegenheid van of naar aanleiding van de uitoefening van de overeenkomst.
 • De eventuele aansprakelijkheid van HaCeCo-T is hoe dan ook beperkt tot 50 % van de contractwaarde van de (deel)opdracht tijdens dewelke het schadegeval zich heeft voorgedaan.
 • HaCeCo-T behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen open opleidingen waarvoor te weinig belangstelling is, te annuleren zonder enige vergoeding tot 4 werkdagen vóór de eerste opleidingsdatum, de klant wordt hiervan telefonisch en per mail op de hoogte gebracht.

Art 9: Opleidingskost

 • Opleidingskost blijft verschuldigd bij afwezigheid in een opleiding of examen.
 • Bij schriftelijke afmelding van een opleiding op minder dan 48 uur voor de opleiding is de volledige opleidingskost verschuldigd.
 • Bij afmelding langer dan 48 uur voor de start van een opleiding maar korter dan een week vóór de start van de opleiding is 50% verschuldigd voor administratie per ingeschreven persoon.
 • Bij afmelding langer dan 1 week voor de opleiding zijn geen kosten verschuldigd.
 • Voor een kandidaat die wegens bijzondere omstandigheden verhinderd is deel te nemen aan een opleiding, kan het betaalde inschrijvingsgeld geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald mits schriftelijke aanvraag met voorlegging van sluitende bewijsstukken, deze omstandigheden worden beperkt tot het bewijs van ziekte van de kandidaat (medisch getuigschrift) of overlijden van een familielid waarvoor hij recht heeft op wettelijk verlof.

Art 10: Elke betwisting in verband met de uitvoering van deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Leuven. Het Belgisch recht is van toepassing op deze factuur en onderliggende relatie.